Privacyreglement 


Privacyreglement Wow ben ik dat?
In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Wow ben ik dat ? internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
1. Toelichting op het Reglement
Wow ben ik dat? mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Wow ben ik dat? de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Wow ben ik dat?
worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Wow ben ik dat? vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Wow ben ik dat? in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Wow ben ik dat? expliciet om jouw toestemming moet vragen.
2. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Wow ben ik dat? gebruikt en het doel van het gebruik. Wow ben ik dat? verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Wow ben ik dat?, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Wow ben ik dat? of via het contactformulier contact met ons opneemt. Wow ben ik dat? verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel ook adresgegevens. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met Wow ben ik dat? sluiten financieel en administratief te kunnen
afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
IP-adressen/cookies
Wow ben ik dat? houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
• de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
• ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
• het productaanbod te verbeteren.
Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wow ben ik dat? verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Wow ben ik dat?-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Wow ben ik dat? met jou heeft gesloten;
• je daarvoor toestemming hebt gegeven.
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
• Wow ben ik dat? verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Wow ben ik dat? worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Wow ben ik dat? beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
• de medewerkers van Wow ben ik dat? hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Wow ben ik dat? verstrekte persoonsgegevens;
• Wow ben ik dat? heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Wow ben ik dat? hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Wow ben ik dat? zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
5. Jouw rechten als betrokkene
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.